Bel ons: 010-5299075

Privacyverklaring

Duijnstee-Nuijen Belastingconsulenten, gevestigd aan Moerasvaren 43 2661 PX Bergschenhoek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.duijnstee-nuijen.nl
Moerasvaren 43
2661 PX Bergschenhoek
010-5299075

B. Duijnstee is de Functionaris Gegevensbescherming van Duijnstee-Nuijen Belastingconsulenten. Hij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Duijnstee-Nuijen Belastingconsulenten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Duijnstee-Nuijen Belastingconsulenten verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Duijnstee-Nuijen Belastingconsulenten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om diensten aan u te leveren
– Duijnstee-Nuijen Belastingconsulenten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Duijnstee-Nuijen Belastingconsulenten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of  systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Duijnstee-Nuijen Belastingconsulenten) tussen zit. Duijnstee- Nuijen Belastingconsulenten gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Nextens, voor het verwerken van uw gegevens en indienen van uw belastingaangiften. E-boekhouden, voor het boeken van uw administratie, en het indienen van uw belastingaangiften.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Duijnstee-Nuijen Belastingconsulenten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Personalia zolang u klant bent
– Adres Idem
– Financiële gegevens 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Duijnstee-Nuijen Belastingconsulenten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Duijnstee-Nuijen Belastingconsulenten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Duijnstee-Nuijen Belastingconsulenten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Duijnstee-Nuijen Belastingconsulenten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Duijnstee-Nuijen Belastingconsulenten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Duijnstee-Nuijen Belastingconsulenten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
[email protected]